Ses redes om organiese tuine te oorweeg

Organiese tuine is ‘n manier om groente en vrugte te kweek vir die verbruik van goed wat net in die natuur voorkom. Hoekom sal ‘n mens wil smul aan organiese voedsel

1. Mens kan maklik kompos maak van tuin- en kombuisafval. Alhoewel dit ‘n bietjie meer tydrowend is as om voorbereide chemiese plaagdoders en kunsmis te koop, help dit beslis om vullis goed te benut en sodoende word die omgewing beskerm.

2. Organiese boerdery gebruik nie chemikalieë wat ‘n nadelige uitwerking op jou gesondheid kan hê nie. Dit is veral belangrik wanneer groente gekweek word. Chemiese maatskappye sê vir ons dat die chemikalieë wat ons gebruik veilig is as dit volgens aanwysings gebruik word, maar navorsing toon dat selfs klein hoeveelhede gifstowwe wat deur die vel geabsorbeer word, siektes soos kanker kan veroorsaak, veral by kinders.

‘n Kind neem gemiddeld vier tot vyf keer meer kankerveroorsakende plaagdoders uit voedsel in as ‘n volwasse persoon. Dit kan later in die kind se lewe tot verskeie siektes lei. Met organiese tuine word hierdie voorvalle verminder. Onthou, plaagdoders bevat gifstowwe wat net een doel het, om lewende dinge dood te maak.

3. Minder skade aan die omgewing. Gifstowwe word dikwels in ons riviere en damme gespoel, wat die dood van die inheemse visse veroorsaak en hul habitat besoedel. Organiese boerderypraktyke help om die verlies van bogrond deur erosie te voorkom. Die Grondbewaringsdiens in die Verenigde State sê dat ‘n geraamde 30 – 32 miljard ton grond elke jaar van landbougrond erodeer.

4. Kostebesparings. Mens hoef nie duur chemiese kunsmis en plaagdoders met organiese tuine te koop nie. Baie organiese resepte vir die beheer van plae en siektes kom reguit uit die kombuiskas. Soms kan ander plante as metgeselle met die hoofgewas gekweek word. ’n Voorbeeld hiervan is die gousblom, wat help om plantluise van groente af te weer. Deur een eetlepel vloeibare skottelgoedwasseep en een koppie kookolie te meng, kan ‘n goedkoop plaagsproei gemaak word. Gooi drie eetlepels van hierdie mengsel in een liter water en spuit op plante.

5. ’n Eenvoudige deklaag dennenaalde sal help om die groei van onkruid te onderdruk asook om die vog in te hou.

6. Organiese tuinmaakpraktyke help om die omgewing veilig te hou vir toekomstige geslagte.


ENGLISH

Six reasons to consider organic gardening

Organic gardening is the way of growing vegetables and fruits with the use of things only found in nature.

Why would one want to indulge in organic gardening?

1. One can easily make compost from garden and kitchen waste. Though this is a bit more time-consuming than buying prepared chemical pesticides and fertilizers, it certainly helps to put garbage to good use and so saves the environment.

2. Organic farming does not use chemicals that may have an adverse affect on your health. This is especially important when growing vegetables. Chemical companies tell us that the chemicals we use are safe if used according to direction, but research shows that even tiny amounts of poisons absorbed through the skin can cause such things as cancer, especially in children.

On the average, a child ingests four to five times more cancer-causing pesticides from foods than an adult. This can lead to various diseases later on in the child’s life. With organic gardening, these incidents are lessened. Remember, pesticides contain toxins that have only one purpose, to kill living things.

3. Less harm to the environment. Poisons are often washed into our waterways, causing death to the native fish and polluting their habitat. Organic farming practices help prevent the loss of topsoil through erosion. The Soil Conservation Service in the United States says that an estimated 30 – 32 billion tons of soil erodes from farmlands every year.

4. Cost savings. One does not need to buy costly chemical fertilizers and pesticides with organic gardening. Many organic recipes for the control of pest and disease come straight from the kitchen cupboard. Sometimes other plants can be grown as companions to the main crop. An example of this is the marigold, which helps to repel aphids from vegetables.

Mixing 1 tablespoon of liquid dishwashing soap and 1 cup of cooking oil can make a cheap garden pest spray. Put 3 tablespoons of this mixture in 1 litre of water and spray on plants.

5. A simple mulch of pine needles will help to suppress the growth of weeds as well as keeping the moisture in.

6. Organic gardening practices help to keep the environment safe for future generations.

Leave a Reply