Kruie tuine

Kruie bestaan al van ouds af en het verskillende doeleindes gedien. Hulle is gebruik vir die behandeling van siektes en geur ook kos; daar is selfs geglo dat hulle magiese kragte het. Wil jy jou eie kruietuin hê? Hier is ‘n paar idees oor hoe om ‘n kruietuin te vestig.

Beplan jou tuin

Oorweeg die kruie wat jy wil plant. Dink aan hul tipes. Wil jy eenjariges, tweejariges of meerjariges hê?

Hoeveel spasie sal hulle in jou tuin in beslag neem? As jy wil, kan jy ‘n boek koop wat jou die regte inligting kan gee oor watter spesifieke plante jy beplan om te kweek.

Lys of teken eers jou tuin op papier. Skei die eenjariges van die meerjariges sodat wanneer die tyd aanbreek dat jy die eenjariges moet uittrek, jy nie die meerjariges sal steur nie. Meerjarige plante kan op die rand van jou tuin geplant word sodat hulle ook nie versteur word wanneer jy die tuin bewerk om eenjariges te plant nie.

Nog iets om te onthou is dat jy die langes agter moet plant en die korste voor. Gee ook genoeg spasie aan jou plante om te groei. Behoorlike posisionering sal jou help om die regte beligting, spasie en ‘n harmoniese uitsig op jou kruietuin te bied.

As jy eerder kruie uit jou tuin wil hou (en sommige is nogal indringend) kan jy kruiepotte aanskaf. Dit is groot houers met drie of meer uitlate vir die kruie. Vul die pot tot by die eerste uitlaat en plant dit voordat jy voortgaan met die vul- en plantproses. Gewoonlik word die kruie wat die meeste water benodig in die onderste gat geplant, terwyl die variëteit wat die minste benodig, in die hoogste gat geplant word.

Paar ontwerp idees

Jy kan oorweeg om ‘n vierkantige kruiebed te hê wat jy dan in vier verdeel deur twee paadjies wat op die middelpunt kruis en wat 1 meter breed is. Jy kan dit met klip of baksteen grens.

‘n Houtleer kan ook die ding doen. Jy kan dit op jou tuin neerlê en jou kruie tussen sy sporte plant. Jy kan ook ‘n wawielbed gebruik om tussen die wawiel se wiggies te plant.

Nog ‘n opsie is om ou motorbande, planke of kratte te gebruik om terrasse met kruie in plastiekhouers te bou.

Laat jou plante groei

Natuurlik het verskillende plante verskillende behoeftes, maar baie van hulle benodig alkaliese grond. Dit is die rede hoekom jy in die beplanningstadium moet bepaal watter kruie jy wil plant. Dit kan jou min of meer help om uit te vind hoe jy vir jou plante moet sorg. As jy jou kruie uit sade ontkiem, onthou om die aanwysings op die pakkie vir grond, water en temperatuur te volg.

Kruie is van die maklikste plante om te groei. Jy moet hulle net voorsien van ‘n effektiewe dreinering, sonlig, genoeg humiditeit of vog en vrugbare grond. Selfs met net minimale voldoening aan hierdie vereistes sal hulle ‘n goeie oes kan lewer.


ENGLISH

Herb gardening

Herbs have been around since time immemorial and served different kinds of purposes. They have been used to treat illness and flavour cooking; they were even believed to have magical powers. Do you want to have your own herb garden? Here are a few ideas on how to establish an herb garden.

Plan your garden.

Consider the herbs you want to plant. Think about their types. Would you like annuals, biennials or perennials?

How much space will they occupy in your garden? If you want, you can purchase a book that can give you the right information on what specific plants you are planning to grow.

List or draw your garden on paper first. Separate the annuals from the perennials so when the time comes that you have to pull out the annuals, you won’t be disturbing the perennials. Perennials can be planted on the edge of your garden so when it is time to till your garden they won’t be in danger of getting dug up.

Another thing to remember is that you have to plant the tall ones at the back and the shorter ones in front. Also, provide your plants with enough space to grow. Proper position shall help you in this area.

If you would rather keep herbs out of your garden (and some are quite invasive) you could have herb pots. These are large containers with three or more outlets for the herbs. Fill the pot up to the first outlet and plant it before continuing on with the filling and planting process. Usually, the herb that requires the most water is planted in the bottom hole, while the variety that requires the least, goes in the highest hole.

Some Design Ideas

You can consider having a square herb bed. You can have your square bed divided into four by two paths crossing at mid point measuring 3 feet. You can border it with stone or brick.

A wooden ladder may also do the trick. You can lay it down on your garden and plant your herbs between its rungs. You can also choose to have a wagon wheel bed. Planting here is like planting with the wooden ladders. Plant your herbs in between the wagon wheel’s wedges.

Another option is to use old car tires, boards or crates to build terraces with herbs in plastic containers.

Get Your Plants Growing

Of course, different plants have different needs, but many of them require alkaline soil. This is the reason why you have to determine the herbs you want to plant in the planning stage. This can more or less help you find out how you should care for your plants. If you germinate your herbs from seeds, remember to follow the directions on the packet for soil, watering and temperature.

Herbs are some of the easiest plants to grow. You just have to provide them with an effective drainage, sunlight, enough humidity or moisture and fertile soil. Even with just minimally meeting these requirements they will be bound produce a good harvest.

Leave a Reply