Kies die beste plante vir jou tuin

Baie keer koop ons plante op impuls, dan vind ons dat daar nêrens plek in die tuin is waar hulle regtig pas nie. Voordat jy plante koop, ondersoek jou tuin noukeurig om te sien hoeveel son en skadu dit kry, of die grond goed gedreineer, klipperig, kleierig of moerasagtig is, en of jou tuin beskut of windverwaai is. Jy sal dan weet watter tipe plante die beste vir jou situasie is wanneer jy koop; skadu-plante vir die beskutte gebiede, sonliefhebbers vir die warm sonnige kolle, droogtebestande plante vir die uitgedroogde gebiede wat sonnig of skaduagtig kan wees, en moerasplante vir die swak gedreineerde dele.

Maar wag! Toets eers jou grond om die pH-vlak van jou grond te bepaal en watter soort voedingstowwe jy moet byvoeg, indien enige. Is die grond suur of alkalies? Die meeste plante verkies grond wat effens suur is, maar daar is sommige wat alkaliese grond moet hê om te groei. Jy kan die grond se pH-vlak verander, maar dit is baie makliker om bloot te plant vir die grond wat jy het.

Nou is jy gereed om te plant. Wel, amper. Sal jy in groepe of alleen plant? As jy “een van alles” koop, kan jou tuin nogal vlekkerig lyk. Groepaanplantings is georganiseerd, harmonieus en jy kan die kleur afwissel vir belangstelling.

Voordat jy uitplant, plaas jou gekose plante in die tuinbedding in hul potte om te sien hoe hulle sal lyk. Herrangskik hulle totdat jy tevrede is. Om plante in stelle van drie of vyf te groepeer, lyk gewoonlik beter as om in groepe van ewe getalle te plant. Maak seker dat jy ‘n interessante kombinasie van kleure en teksture van plante het. Hoë plante moet na die agterkant gaan, of die middel as jou tuin gelyk van alle kante bekyk sal word. Probeer om jou plante weg te hou van bome. Die wortels van bome is uiters mededingend en sal al die voedingstowwe en vog wat vir jou blomme bedoel is, steel. Onder bome kan jy kompenseer vir die kompetisie met die regte kompos en gereelde water.

Die regte kleurskema is een manier om die harmonie in jou tuin te behou. Stel jou voor die kleur van die blomme wanneer hulle in blom is. Sommige kleure kan met ander bots, maar kan steeds langs mekaar geplant word as hulle ‘n ander blomseisoen het. Blaarkleur is ook belangrik. Baie blomplante het silwer, grys of pers blare wat net so aantreklik soos die blom is. Dit beteken dat hulle lank na die blomseisoen nog aantreklik is en dus waarde het.


ENGLISH

Choosing the best plants for your garden

Many times we buy plants on impulse then find there is nowhere in the garden that really suits them. Before buying plants carefully examine your garden to see how much sun and shade it gets, whether the soil is well drained or waterlogged and whether your aspect is sheltered or windswept. You’ll then be equipped to go and buy the best plants for your situation; shade-loving plants for the sheltered areas, sun-lovers for the warm spots, drought-resistant plants for the parched areas which may be either sunny or shaded, and swamp plants for the poorly-drained parts.

But wait! Test your soil first, to determine the pH level of your soil and what kind of nutrients you need to add, if any. Is the soil acid or alkaline? Most plants prefer soil that is slightly acidic, but there are some that must have alkaline soil to grow. You can alter the soil’s pH level, but it’s much easier to simply plant for the soil you have.

Now you are ready to plant. Well – almost. Will you plant in groups or singly? If you buy ‘one of everything’ your garden may seem rather spotty. Group plantings are organised, harmonious and you can vary the colour for interest.

Before planting out, place your chosen plants around the garden bed in their pots to see how they will look. Re-arrange them until you are satisfied. Grouping plants in sets of threes or fives usually looks better than planting in groups of even numbers. Be sure that you have an interesting combination of colours and textures of plants. Tall plants should go to the back, or the centre if your garden will be viewed equally from all sides. Try to keep your plants away from trees. The roots of trees are fiercely competitive and will steal all the nutrients and moisture meant for your flowers.

The right colour scheme is one way to maintain the harmony in your garden. Imagine the colour of the flowers when they are in bloom. Some colours may clash with others, but can still be planted side-by-side if they have a different blooming season. Foliage colour is also important. Many flower plants have silver, grey or purplish foliage that is just as attractive as the flower. This means that they are still attractive well past the blooming season and so have added value.

Leave a Reply