Drie wenke vir die uitleg van tuine

Die uitleg van tuine is gewoonlik ‘n redelike groot taak, wat baie tyd en energie in beslag neem. Maar voordat jy ‘n professionele persoon aanstel, is hier ‘n paar wenke wat tyd en geld kan bespaar.

1. Spandeer tyd om te dink oor presies hoe jy die finale ontwerp wil hê. Jy moet rekening hou met die styl en funksie van jou landskap. Wil jy ‘n area vir vermaak insluit? ‘n Braai? Is daar ‘n area vir kinders om te speel, ‘n visdam of ‘n swembad? ’n Idee van die plante wat jy daar wil plant, sal ook help. Fokus op die area waar jy die meeste van jou tyd sal deurbring. Dit is ‘n goeie plek om te begin.

2. Dink twee keer voordat jy ‘n professionele persoon aanstel. ’n Onafhanklike landskap ontwerper kan jou duisende rand kos terwyl jy dalk toegang tot gratis planne op die internet of by ’n kwekery kan kry. Maar as jy ‘n ongemaklike blok het, soos baie steil grond, kan ‘n professionele persoon met die nodige kundigheid jou dalk die koste van duur foute bespaar.

3. Die styl van jou huis moet in ag geneem word. As jy ‘n plattelandse kothuis het, sal ‘n formele tuin wat dit omring, uit plek lyk. Dink ook aan jou lewenstyl. Wil jy ure spandeer om baie beddings eenjarige plante te versorg of beddings rose te snoei? Indien wel, gaan voort en plant hulle, maar as jy eerder jou vrye tyd op die strand wil deurbring, gaan dan vir ‘n maklik-versorgde tuin en landskap.

Hier is die verskillende landskapstyle wat jy vir jou eie tuin kan kies:

a. Formeel. Hierdie styl gebruik baie reguit lyne en perfekte geometriese vorms. Ordelike rangskikking van plante in plaas van ewekansige posisionering word gebruik. Noukeurige rangskikking en snoei word op baie aangelegde tuine met hierdie styl gesien.

b. Informeel. Hierdie soort tuin werk goed met knus kothuise. Beddings met geboë rande in plaas van reguit lyne en onewe plasing van plante pas by hierdie landskapstyl.

c. Engelse Tuin. Hierdie styl beklemtoon die harmonie tussen die huis se argitektuur en die tuin.

d. Formele/Informele Tuin. Hierdie styl kom dikwels met ‘n baksteenpaadjie wat formaliteit uitstraal. Hierdie wandelpad lei na die agterkant met ‘n sirkel van plante. Die rangskikking van plante lyk soos die Engelse tuinstyl, maar dit het geen formele grense nie.

e. Oosters. Dit is dikwels die soort tuin wat in klein agterplase voorkom. Dit gebruik rotse, immergroen plante en water. ’n Wye verskeidenheid plante skep verskeie interessante hoeke met hierdie styl.

f. Bosveld. Hierdie landskap pas by ‘n huis wat ‘n beboste agterplaas en skuins grond het.


ENGLISH

Three tips in landscaping your garden

Landscaping is usually a fairly big task, consuming much time and energy. But before you hire that professional, here are some tips that could save both time and money.

1. Spend some time thinking about exactly how you want the final design to be. You need to take account of the style and function of your landscape. Do you want to include an area for entertaining? A barbecue? Is there to be an area for children to play, a fish-pond or a swimming pool? An idea of the plants you want to be there will also help. Focus on the area where you spend most of your time. That’s a good place to start.

2. Think twice before hiring a pro. An independent designer might cost you hundreds of dollars when you may be able to access free plans on the internet or at a nursery. But if you have an awkward block such as very steep ground, a pro might give you the expertise to save costly mistakes.

3. The style of your home must be taken into account. If you have a rural cottage, formal gardens surrounding it will look out of place. Think also about your lifestyle. Do you want to spend hours caring for many beds of annuals or pruning beds of roses? If so, go ahead and plant them, but if you’d rather spend your free time at the beach, then go for an easy-care garden and landscape.

Here are the various landscape styles you can choose for your own garden:

a. Formal. This style uses lots of straight lines and perfect geometrical shapes. Orderly arrangement of plants instead of random positioning is employed. Close arrangement and pruning is seen on many landscaped gardens with this style.

b. Informal. This kind of landscaping works well with cosy cottages. Beds with curved edges instead of straight lines and random placement of plants suit this landscape style.

c. English Garden. This style emphasizes the harmony between the house’s architecture and the garden.

d. Formal/Informal Garden. This style often comes with a brick walkway that exudes formality. This walkway leads to the rear with a circle of plants. The arrangement of plants resembles the English garden style but it has no formal borders.

e. Oriental. It is often the kind of garden found in small backyards. It uses rocks, evergreens and water. A wide variety of plants create several interesting angles with this style.

f. Woodland. This landscaping suits a house that has a wooded backyard and sloping ground.

Leave a Reply